2017 USA 2014 USA 2013 Namibia 2012 Kalifornien
2011 Südafrika 2010 Namibia